Facebook

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu pt. Uruchomienie nowego żłobka ,,Sunny Buddies” w Krakowie” Nr: RPMP.08.05.00-12-0055/21 współfinansowanego z Unii Europejskiej  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KB INVEST GROUP SP. Z O.O. rozpoczyna procedurę rekrutacyjną.

Wsparcie w ramach projektu ma na celu stworzyć warunki do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub opieką nad dzieckiem do lat 3. Wsparciem zostanie objętych min. 62 rodziców (59 Kobiet i 3 Mężczyzn) z terenu gminy miejskiej Kraków.  Projekt przeznaczony dla osób dorosłych, które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Projekt umożliwi im powrót na rynek pracy poprzez stworzenie miejsc w żłobku Sunny Buddies oraz zapewnienie opieki ich dzieciom w okresie 01.03.2022-30.06.2023 r. KB INVEST GROUP SP. Z O.O. stworzy szczególne warunki dla najmłodszych dzieci, aby dzieci znajdowały się w stabilnym, bezpiecznym i przewidywalnym środowisku. Pozwoli to ich rodzicom oraz opiekunom na zaplanowanie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. W ten sposób rodzice będą mieć pewność, że pozostawiają swoje dziecko w placówce, do której mają zaufanie i która gwarantuje dobrą opiekę.

Grupą docelową (GD) są osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt jest skierowany do GD z obszaru województwa Małopolskiego (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze gminy miejskiej Kraków). Grupę docelową stanowi 62 osoby (59 Kobiet i 3 Mężczyzn), które kwalifikują są do jednej z poniższych grup:

  1. Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka (14K -pozostające bez pracy, przebywające na urlopie wychowawczym, 1M)
  2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia i godzenie życia zawodowego z prywatnym (45K 2M – osoby pracujące, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim)

Wsparcie wynikające z celu głównego projektu adresowane jest do rodziców/opiekunów, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. Są to osoby w różnym wieku i wykształceniu. Dodatkową barierą jest brak infrastruktury związanej z zapewnieniem opieki instytucjonalnej ich dzieciom w pierwszych latach życia (przed okresem przedszkolnym), dlatego nie mogą płynnie powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub nie mają możliwości wejścia na rynek pracy, przez co są bierne zawodowo.

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

  1. Formularza zgłoszeniowego
  2. Przedstawienie dokumentów potwierdzających aktualny status na rynku pracy

 

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

  1. Umowa uczestnictwa
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

 

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu Kraków ul. Konopczyńskiego 15/U2 i 15/U3

Wartość dofinansowania projektu: 1,827,945.96 PLN

Wartość projektu ogółem: 2,150,524.66 PLN

Kontakt

Konopczyńskiego 15
30-383 Kraków

ruczaj@sunnybuddies.pl

+48 733 201 901

Masz pytanie? Napisz do nas:

Administratorem Twoich danych osobowych jest KB Invest Group sp. z o.o., ul. Czerwonego Prądnika 8/2 I 3, 31-431 Kraków, NIP 9452234675
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. więcej >

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej.
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać pod danymi kontaktowymi podanymi obok lub przez formularz kontaktowy. < mniej

Skip to content